ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ (ಗ್ರಾ ಅ ಪಂ ರಾಜ್ )

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕೆ. ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾ ಅ ಪಂ ರಾಜ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ/ಸುತ್ತೋಲೆಯ ವಿವರಗಳು ದಿನಾಂಕ ವೀಕ್ಷಣ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 160 ಸೇಶಿಕಾ 2019 16-05-2020
2 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 160 ಸೇಶಿಕಾ 2019(1) 16-05-2020
3 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ 17 ಜಿಪಅ 2020 13-05-2020
4 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 166 ಜಿಪಅ 2015(2) ಬೆಂಗಳೂರು 04-08-2015