Shri B S Yediyurappa

Hon'ble Chief Minister

Govt of Karnataka

Rural Development and Panhcayat Raj (RDPR)

GOVT OF KARNATAKA

Shri K S Eshwarappa

Hon'ble Minister for Rural Development & PanchayatRaj

Govt of Karnataka

Forgot Password?

Help-Guide

Make sure you enter the correct details while registering initially:

  • First KGID No
  • Email-ID
  • Contact No

If you enter all the three details correctly, you will receive your password via your email-id provided. Even if you enter one detail wrong, you will not receive the password.

ಸಹಾಯ-ಸೂಚನೆ

ನೀವು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು :

  • ಮೊದಲನೆಯ ಕೆಜಿಐಡಿ ಸಂ
  • ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
  • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ನೀವು ಮೂರೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್-ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ .