ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ (ಗ್ರಾ ಅ ಪಂ ರಾಜ್ )

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕೆ. ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾ ಅ ಪಂ ರಾಜ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ -೧)
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001, ಕರ್ನಾಟಕ
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ :080-22254437
ಇಮೇಲ್:asrdpr2013@gmail.com

ನಿರ್ವಾಹಕರು/ಸಮನ್ವಯ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸೇವೆಗಳು - ಎ)
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001, ಕರ್ನಾಟಕ
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ :080-22032125
ಇಮೇಲ್: servicesardpr@gmail.com

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು